Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Dotace pro drobné podnikatele a živnostníky

V současné době je vyhlášena 1. Výzva OPIK – Technologie , v rámci které mohou požádat o dotační podporu drobní podnikatelé a živnostníci s historií podnikání max. než 3 roky.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Poskytovatel bude v rámci pořízení strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).

Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Poskytovatel bude v rámci pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).

Drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, resp. hmotný nebo nehmotný majetek, a služby související se zprovozněním těchto technologií, a to pouze v případě, že předmětem projektu je i dlouhodobý hmotný majetek.

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • celkové výdaje projektu nesmí přesáhnout výši 500 tis. Kč bez DPH (pokud je žadatel plátcem DPH) nebo 500 tis. Kč s DPH (pokud není žadatel plátcem DPH)
  • žadatel je povinen při výběru dodavatele postupovat transparentně a nediskriminačně
  • každý Žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně čtyři projekty na jedno IČ

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace 100tis. - 225tis. Kč (dle pravidla „de minimis“)
  • max. míra podpory: 45% ZV

MAS Labské skály z.s. nabízí poradenství ke zpracování projektové žádosti, případně zpracování projektu na klíč.

Máte nápad, záměr a nevíte si rady? Ozvěte se!!!

Dokumenty ke stažení:

Strategic Partner
EU
Oppi